Election Information

2022

Board of Directors Elections

The next directors election is scheduled for Saturday, May 7, 2022. The District will establish the polling place(s) for the election, which will be provided in the Notice of Election.

Applications for a place on the ballot may be filed from January 19, 2022, to 5:00 p.m. local time on February 18, 2022. For information about the requirements for filing for candidacy for a position on the Board, please visit the Texas Secretary of State’s candidate website, at https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Elecciones de la Junta Directiva

La próxima elección de directores está programada para el sábado 7 de mayo de 2022. El Distrito establecerá el(los) lugar(es) para la elección, los cuales serán provistos en el Aviso de Elección.

Las solicitudes para un lugar en la boleta de votación pueden presentarse desde el 19 de enero de 2022 hasta las 5:00 p.m. hora local del 18 de febrero de 2022. Para obtener información acerca de los requisitos para presentar la candidatura para una posición en la Junta, sírvase visitar ele sitio web del candidato del Secretario de Estado de Texas en https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Ðốc

Cuộc bầu cử các giám đốc tiếp theo dự kiến được tổ chức vào thứ Bảy, 7 tháng Năm, 2022. Cơ Quan sẽ thiết lập (các) địa điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử, và thông tin về địa điểm bỏ phiếu sẽ có trong Thông Báo Bầu Cử.

Thời gian nộp đơn xin ghi tên trên lá phiếu là từ ngày 19 tháng Một, 2022 đến 5 giờ chiều giờ địa phương ngày 18 tháng Hai, 2022. Ðể biết thêm thông tin về các yêu cầu nộp đơn tranh cử cho một ví trí của Ban, vui lòng ghé thăm website ứng cử viên của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas tại https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

董事會選舉

下一次董事選舉定於2022年5月7日(週六)舉行。本區將為選舉設立投票所,具體詳見選舉通告。

提交參選申請的期限為2022年1月19日至2022年2月18日當地時間下午5:00。如需了解申請董事會席位候選資格的要求,請瀏覽Texas州州務卿候選人網站: https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml